Tags: Smartcity

Đô thị thông minh sẽ “xóa sổ” nhiều thành phố nhỏ trong tương lai

Business | Công nghệ

Đô thị thông minh sẽ “xóa sổ” nhiều thành phố nhỏ trong tương lai

Công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể giúp con người tạo ra một thành phố thông minh và hiện đại, nơi các trải nghiệm sinh hoạt được xây dựng đồng bộ, tiện lợi và hoàn toàn tự động.